Balatonboglár Városi Önkormányzat felkínálja értékesítésre a Balatonboglár, Árpád u.42. szám alatti 115 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar” művelési ágú 1252 m2 nagyságú ingatlan területén lévő 115/B/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő „lakás” megnevezésű ingatlanát, melyre ezúton pályázatot hirdet.

Az ingatlanra a Magyar Államnak elővásárlási joga van.

 

Az ingatlan értékesítési indulóára:        bruttó 2.100.000,- Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 20-án 10:00 óra

A pályázatok benyújtásának helye:

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal

Titkársági Osztály, I. emelet

8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.,

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017.március 30.

Az Önkormányzat a pályázati eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat benyújtásának feltételei:

1. Az ingatlan adás-vétele során, az általános jogszabályokon (Ptk., 2011.évi CXCVI. törvény, stb.) kívül alkalmazni kell az Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 33/2012.(VII.16.) önkormányzati rendeletét is.

2. A pályázaton való részvételre az jogosult, aki a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati biztosíték összegét a kiíró rendelkezésére bocsátja. (A pályázati biztosíték befizetése a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető csekken, vagy a Balatonboglár Város Önkormányzat Önkormányzati Hivatal pénztárában, illetve átutalással az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. Kaposvári Fiókjánál vezetett 12072514-01000463-00100001 számú számlájára történő átutalással teljesíthető). A pályázati biztosíték bankgarancia formájában is nyújtható. A pályázati biztosíték mértéke az ingatlan licit alapját képező vételára nettó összegének 5 %-ával azonos összeg (105.000,- Ft). A pályázati biztosíték a vételár összegébe beszámít.

3. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű, nyilvánosan lefolytatott árverési tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.

4. Amennyiben a pályázó a pályázatát a pályázat benyújtására megadott határidő letelte előtt visszavonja, vagy ha a pályázat érvénytelen vagy eredménytelen, továbbá a pályázat elbírálása után annak a pályázónak, aki nem vált a pályázat nyertesévé, a pályázati biztosítékot az elbírálást követő 8 napon belül visszautalja a pályázat kiírója.

5. A pályázat elnyerésével a biztosíték foglalóvá válik, melyet a nyertes pályázó elveszít, amennyiben a szerződéskötést elmulasztja az elbírálást követő 60 napon belül.

6. Árverés esetén, amennyiben a vevő az adásvételi szerződésben foglalt fizetési határidő tekintetében legalább 30 napos fizetési késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.

7. A pályázatot zárt kérjük benyújtani a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Osztályához.

8. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: a pályázó magánszemély családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adószámát, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát, a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, törzsszámát, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatát (, valamint pénzintézeti bankszámlaszámát;

- a vételi árajánlatot és a vételár megfizetési módját, határidejét;

- a pályázati biztosíték befizetésének igazolását;

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

 

Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó információk:

-        Az ingatlan megnevezése: lakás (társasházi lakás)

-        Címe: 8630 Balatonboglár, Árpád u. 42.

-        Helyrajzi száma: 115/B/1

-        Az épület részben alápincézett

-        Az épület hasznos összterülete kerekítve: 100 m2

-        A földszinti lakás területe:                     62,59 m2

-        Az épület redukált hasznos területe kerekítve: 72 m2

-        Jelenlegi funkciója:        használaton kívüli, lakhatatlan lakás

-        Közműellátottsága:        víz, csatorna, villany

-        A társasházi alapító okirat szerint az értékesítendő lakáshoz tartozik a 115. hrsz-ú ingatlan közös tulajdonban lévő részének ¼ hányada.

 

A pályázattal, valamint az értékesítendő ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető:

a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatalban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.) Gáspár Lászlótól vagy Sós Zoltántól (tel: 85/550-333, +36-30/56409).

 

 

 

                                                                               Mészáros Miklós

                                                                                 polgármester


2017. Március 08 10:41:57./