Felhívás háziorvosi praxis betöltésére

Hirdető felhasználó: Balatonboglár Város Önkormányzat

Ellátandó települések száma: Egy településrész

Pályázati feltételek:

· büntetlen előélet, cselekvőképesség,

· jogszabály szerinti képesítés követelményeinek való megfelelés,

· magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz

· az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,

· vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozói formában történő működtetése, Magyar Orvosi Kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya, egészségügyi alkalmasságát igazoló okmány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, a szerződéskötésig az erkölcsi bizonyítványt be kell mutatni, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkérését igazoló egyéb irat, részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata), Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak, működési nyilvántartásról igazolás, pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.05.02.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018.05.03.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Balatonboglár Város Önkormányzathoz (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „IV. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázata”

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.07.01

Jogviszony jellege: Vállalkozási

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Felnőtt

Balatonboglár Város Önkormányzat pályázatot hirdet háziorvosi praxis megegyezés szerint vállalkozási jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére, 2018. július 1-jétől.

Az ellátandó feladatkör:

Balatonboglár Város Önkormányzat IV. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátása vállalkozási jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel.

A feladat ellátásának helye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 1.

A praxisjog megszerzése:

A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.